Perfectly Designed

I.V.M. MIJN VAKANTIE WORDEN BESTELLINGEN VANAF MAANDAG 29 AUG. WEER OPGEPAKT.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Identiteit van de ondernemer
Perfectly Designed
www.perfectlydesigned.nl
Gevestigd te Prinses Christinastraat 43, 5951 BD, Belfeld, Nederland
info@perfectlydesigned.nl
Kvk-nummer: 81961030
Btw-identificatienummer: NL003624221B80

1.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van www.perfectlydesigned.nl
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Perfectly Designed en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Perfectly Designed en de consument.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op deze website aan de consument beschikbaar gesteld.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Perfectly Designed is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Perfectly Designed kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

1.4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Perfectly Designed bevestigt steeds de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Perfectly Designed is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Perfectly Designed kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Perfectly Designed op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

1.5 Herroepingsrecht

Gezien de digitale aard van de producten van Perfectly Designed, kan een product in geen geval geretourneerd worden. Wanneer de consument tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze algemene voorwaarden, ziet de consument af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

1.6 Prijzen en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat het tarief van het gekozen pakket of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van Perfectly Designed vermeld. Eventuele overige bijeenkomende kosten, zoals reiskosten, drukkosten en verzendkosten, worden apart vermeld.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Perfectly Designed komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Na het voltooien van de aanbetaling wordt gestart met het ontwerp. Het overige deel van de betaling zal opeisbaar worden voorafgaand aan de definitieve levering, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij verwacht overwerk wordt de consument tijdig ingelicht. Meerwerk door gewijzigde wensen van consument of nacalculatie zal worden gefactureerd op basis van het op dat moment gehanteerde uurtarief van Perfectly Designed.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Perfectly Designed heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Pefectly Designed op de consument onmiddellijk opeisbaar.

1.7 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aanbod en de website van Perfectly Designed berusten exclusief bij Perfectly Designed.
 2. Het is voor de consument niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduideingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

1.8 Klachten

 1. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Perfectly Designed.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Perfectly Designed, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Perfectly Designed binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

1.9 Geschillen

 1. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen partijen het uiterste trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
 2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Winkelwagen